Reklamační řád MOVE ASSOCIATION, s.r.o. v rámci vlastního prodejního systému MOVE TICKET

  1. 1. Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých vstupenek zakoupených v on line prodejní síti MOVE TICKET. Prodejní On line sítí MOVE TICKET se rozumí on-line prodej na webových stránkách MOVE TICKET.
  2. 2. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak.
  3. 3. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje.
  4. 4. MOVE TICKET. není pořadatelem jednotlivých kulturních, společenských, sportovních a dalších akcí (dále jen "akce"), na které jsou vstupenky prodávány, a proto žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto akcí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu akcí nebo jejich termínů, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele akce, tedy ve většině případů MOVE ASSOCIATION, s.r.o. V případě úplného zrušení akce se při vracení vstupného postupuje níže uvedeným způsobem.
  5. 5. V případě úplného zrušení akce bude zákazník, na kterého má MOVE TICKET . kontakt (e-mail), vyrozuměn, že akce je zrušena. MOVE TICKET. nezodpovídá za nedoručení vyrozumění, pokud nebude možné zákazníka tímto způsobem vyrozumět nebo pokud bylo vyrozumění o zrušení akce doručeno se zpožděním, které nezavinilo MOVE TICKET.
  6. 6. Dojde-li k úplnému zrušení akce, přičemž zákazník, který v prodejním systému MOVE TICKET již vstupenku na tuto akci řádně zaplatil, tuto vstupenku dosud nepřevzal nebo mu nebyla z MOVE TICKET dosud odeslána, bude tomuto zákazníkovi vstupné refundováno prostřednictvím jeho platební karty, kterou vstupenku zaplatil, nebo na účet, ze kterého MOVE TICKET platbu za vstupenku obdrželo.
  7. 7. Dojde-li k úplnému zrušení akce, přičemž zákazník, který v prodejním systému MOVE TICKET již vstupenku na tuto akci řádně zaplatil, resp. tuto vstupenku převzal či obdržel generovaný kód, bude postup při vracení vstupného následující: a) pokud byla vstupenka zakoupena na internetových stránkách MOVE TICKET, zákazník tuto vstupenku doručí, resp. generovan kód bez zbytečného odkladu poštou na adresu MOVE TICKET uvedenou v bodě 9 níže. V případě doručení vstupenek na adresu společnosti TICKETPRO a.s., budou peníze vráceny zákazníkovi bankovním převodem, a to v souladu s jednoznačným písemným požadavkem zákazníka doručeným do MOVE TICKET. V případě úhrady vstupenek na fakturu či ze zaměstnaneckého kreditu bude vstupné vždy vráceno na účet odběratele. MOVE TICKET nenese odpovědnost za vstupenky zakoupené mimo prodejní síť MOVE TICKET. Vstupné za takto zakoupenou vstupenku nebude v síti MOVE TICKET refundováno. Vstupenky hrazené na fakturu nebo ze zaměstnaneckého kreditu, které budou přijaty do reklamačního řízení společnosti MOVE ASSOCIATION, s.r.o. a do Obchodního úseku MOVE TICKET k vyřízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data přijetí do reklamačního řízení. V případě doručení vstupenek, resp, platných generovaných kódů na adresu společnosti MOVE ASSOCIATION, s.r.o. , budou peníze vráceny zákazníkovi poštovní poukázkou nebo bankovním převodem, a to v souladu s jednoznačným písemným požadavkem zákazníka doručeným do MOVE TICKET, resp. MOVE ASSOCIATION, s.r.o. V případě úhrady vstupenek na fakturu či ze zaměstnaneckého kreditu bude vstupné vždy vráceno na účet odběratele.
  8. 8. Veškeré dotazy a případné reklamace je třeba doručit bez zbytečného odkladu do obchodního úseku MOVE TICKET (e-mail: email picture +420 776718888 poštovní adresa: MOVE TICKET, obchodní úsek, Jeseniova 2851/34 130 00 Praha 3).

Reklamace dle bodu 4 výše bude MOVE TICKET. zasílat k vyjádření pořadateli a o stanovisku pořadatele bude zákazník informován do 30 dnů po obdržení reklamace. Pokud zákazník bude mít zájem vyřídit si reklamaci přímo u pořadatele, obdrží od MOVE TICKET kontakt na pořadatele, kterým ve většině případů bude MOVE ASSOCIATION, s.r.o. Reklamace dle bodu 6 a 7 v případě jejich doručení na adresu společnosti MOVE TICKET nebo, pokud se bude jednat o vstupenky hrazené na fakturu či z případného zaměstnaneckého kreditu, bude obchodní úsek MOVE TICKET řešit se zákazníkem přímo.

V Praze dne 21. Srpna 2009

Jaroslav Raušer ředitel společnosti MOVE ASSOCIATION, s.r.o., vedoucí obchodního oddělení MOVE TICKET